Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader och funktionsentreprenader (Trafikverket)

Finansiär: Trafikverket, Formas samt ProcSIBE
Projekttid: Delstudie 1, 2016-2019 (doktorandprojekt), Delstudie 2, 2016-2018

Bakgrund

TRV har i och med sin förändringsprocess ”renodlad beställarroll” mål på att 50 % av alla projekt ska upphandlas som totalentreprenader. Syftet är att uppnå ökad långsiktig produktivitet genom att främja kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation genom ökat ansvar och engagemang från leverantörsmarknaden. Ett stort antal totalentreprenader har således upphandlats och genomförts inom ramen för detta förändringsarbete. Tidigare har även ett fåtal totalentreprenader med underhållsansvar, här kallat funktionsentreprenader, upphandlats. Det är nu viktigt att studera och utvärdera ett antal av dessa genomförda entreprenader för att kartlägga vilka upphandlingsstrategier som använts och vilka konsekvenser dessa har medfört.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur upphandlingsstrategier har implementerats och hur de har fungerat i praktiken samt hur upphandlingsstrategierna påverkat projektresultat. Syftet uppnås genom att utvärdera både erfarenheterna från, och de upplevda konsekvenserna av implementerade upphandlingsstrategier i ett antal genomförda total- och funktionsentreprenader. Denna studie är uppdelad i två delstudier där delstudie 1 syftar till att studera ett antal pågående och avslutade totalentreprenader medan delstudie 2 syftar till att följa upp de genomförda funktionsentreprenaderna i Sverige samt göra en jämförande studie med ett antal likvärdiga funktionsentreprenader i Holland.

Mål

Målet med studien är att öka kunskapen om hur upphandlingsstrategierna bör utformas för olika typer av total- och funktionsentreprenader för att främja olika aspekter av projektresultat såsom kortsiktig effektivitet och långsiktig innovation. Forskningsresultaten har också för avsikt att användas för att uppdatera och vidareutveckla Trafikverkets riktlinjer för upphandling och val av affärsform.

Forskningsmetoder

Studierna kommer främst att genomföras med kvalitativa metoder med dokumentstudier och intervjuer som de två viktigaste datainsamlingsmetoderna. Intervjuer med representanter från kunden, tekniska konsulter, entreprenörer och viktiga underleverantörer kommer att genomföras för att få en helhetsbild över nuläget. Dessutom kommer båda studierna omfatta internationell benchmarking eftersom det är viktigt att samarbeta med, och lära sig från, offentliga beställare av infrastruktur i andra länder såsom Nederländerna, Storbritannien och Norge, vilka alla har initierat samma övergång mot ökad fokus på innovation och hållbar utveckling.

Medverkande

  • Projektledare: Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet
  • Johan Larsson, Luleå Tekniska Universitet (ansvarig delstudie 1)
  • Sofia Lingegård, Kungliga Tekniska Högskolan (ansvarig delstudie 2)
  • Anna-Therése Järvenpää, Luleå Tekniska Universitet (doktorand delstudie 1)
  • Leentje Volker, Delfts tekniska högskola (Holland)

Kontakt

Per-Erik Eriksson – pererik.eriksson@ltu.se
Johan Larsson – johan.p.larsson@ltu.se
Sofia Lingegård – sofia.lingegard@abe.kth.se

Medverkande lärosäten