Vår projektledare hälsar alla glad sommar med att reflektera kring ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 4 juni 2020

Det tar alltid tid att starta upp ett forskningsprojekt och när ProcSIBE inleddes 2014 var avsikten dessutom att medlen från Formas skulle skalas upp med samfinansering från andra håll. Det betydde att forskarna fortsatte söka nya pengar samtidigt som vi startade upp projekt och engagerande nya medarbetare. Idag kan vi konstatera att ProcSIBE har växt mer än vi kunde ana – från de ursprungliga 25 mkr till över 70 och från ett tiotal personer till över 25. Den tillkommande finansieringen kommer från framför allt Trafikverket och Formas men även från Construction Climate Challenge, Mistra Carbon Exit, Stockholms Stad, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Centrum för Management i Byggandet (CMB) och många fler. Leentje Volker, tidigare på tekniska högskolan i Delft men nu professor vid universitet i Twente, fick ett gästforskaranslag från Formas och är en värdefull partner i många av våra projekt.
Samarbetet med Trafikverket började med några mindre uppdrag till ProcSIBEs seniorforskare och omfattar nu ett forskningsprogram som leds av Per-Erik Eriksson med bland annat fem doktorandprojekt. Två av doktoranderna har tagit licexamen i år: Agnes Lindell om sociala krav i upphandling och Anna-Therese Järvenpää om innovation i totalentreprenader. Andra doktorander fokuserar på Trafikverkets samverkansupphandlingar med tidig entreprenörsmedverkan, innovation i järnvägsunderhållskontrakt och konsultupphandling. Byggprojektuppföljning, utländska leverantörer och leverantörsbedömning i upphandling är andra forskningsteman. Alla projekt levererar kontinuerligt input till Trafikverkets utvecklingsarbete och varje år hålls ett resultatseminarium med deltagare från olika delar av Trafikverket. Eftersom även några Trafikverksprojekt utförda av andra forskargrupper presenteras ger seminariet en värdefull överblick över all pågående forskning i Sverige med koppling till upphandling.

Upphandling ses allt ofta som ett viktigt styrmedel för att uppnå politiska mål och detta reflekteras också i vår forskning. Daniella Troje, som disputerar i höst som ProcSIBEs första doktor, fokuserar på hur roller och arbetsuppgifter har förändrats när krav på sysselsättning av nyanlända och långtidsarbetslösa har införts i byggandet. Andra doktorandprojekt studerar kravställning, innovationer och byggherresamverkan i Norra Djurgårdsstaden (Susanna Hedborg Bengtsson tog sin licexamen 2018 och Melissa Candel försvarar sin lic i juni 2020) samt integrering av kunskap från förvaltningsskedet i byggupphandling. Ett annat stort projekt var Impres – en internationell fallstudie i samarbete med WSP av klimatkrav i anläggningsbyggande. Resultaten har påverkat revideringen av Trafikverkets modell och presenterats för politiker och tjänstemän på EU-nivå. Inom det statsvetenskapliga fältet är upphandling ett förhållandevis nytt område och ProcSIBE-forskarna Andreas Öjehag-Petterssons och Mikaels Granbergs studier av hur kommuner organiserar sin upphandling och använder upphandling för att styra mot miljömål ger tidiga och viktiga bidrag. Generellt behöver vi en mycket bättre förståelse av förutsättningarna för lärande om upphandling på organisations- och branschnivå, och flera av våra projekt berör sådana aspekter.
Samverkan inom ramen för byggkontrakt är ett annat aktuellt område som har stor potential när det gäller att främja innovation, effektivitet och hållbarhet. Utöver de två doktorandprojekten som kopplar till Trafikverkets samverkansupphandlingar och byggherresamverkan i Norra Djurgårdsstaden finns ett nystartat projekt som fokuserar på samverkan i sjukhusbyggande. Själv medverkar jag i SIS kommitté för utveckling av ISO-standarden 44001 för ledning av affärsrelationer i samverkan. En annan viktig typ av samverkan är den med andra forskare. Här har vi initierat ett nordiskt samarbete kring byggupphandling, där det senaste mötet på KTH i januari 2020 handlade just om användning av samverkanskontrakt i de olika länderna. Vi försöker också etablera kontakter med forskare inom andra discipliner som studerar byggupphandling. Just nu finns en grupp forskare från AES (Akademin för ekonomistyrning i offentlig sektor vid Stockholms universitet) som studerar hur Trafikverkets inköpskategoriarbete kan främja innovation. De har ett perspektiv som kompletterar vårt och kopplar genom sin medverkan i AES till delar av Trafikverket som vi mer sällan når.

Våra publikationer omfattar utöver vetenskapliga artiklar också ett flertal rapporter för Trafikverket, Construction Climate Challenge och International Transport Federation (OECD). Vi är särskilt stolta över vår antologi ”Klokare upphandling” från 2018 som samlade ett antal korta populärvetenskapliga texter om olika teman. Det var också roligt att några av dessa återpublicerades i ett temanummer om upphandling av tidskriften Plan i december 2019. I höst kommer flera av oss att medverka i en annan antologi, ”Sund konkurrens”, som ges ut av Byggföretagen. ProcSIBEs resultat kommuniceras också via artiklar i fackpress, egna och andras seminarier och forskarnas samarbete med olika branschorganisationer, som IQ Samhällsbyggnad, Samhällsbyggarna, Byggherrarna, CMB och Centrum för byggeffektivitet. Vi har också en referensgrupp med representanter från olika delar av näringsliv och samhälle, inklusive Upphandlingsmyndigheten, Boverket och SKR. Det är också viktigt att framhålla att flera av våra doktorander i framtiden kommer att fungera som gränsgångare och brobyggare mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vi vet från andra områden hur betydelsefullt detta är och det är glädjande att två av trafikverksdoktoranderna också är anställda av Trafikverket.
Verksamheten är alltså i full gång och många projekt är nystartade och kommer att pågå under flera år till. Det betyder att samarbetet självklart måste fortsätta men att vi behöver hitta nya former. Efter 2020 kommer ProcSIBE att gå från ett projekt till ett nätverk, och detta kommer att vara öppet även för andra forskare. Vi har börjat undersöka möjligheter till finansiering, åtminstone av vår hemsida som vi ser som en viktig kommunikationskanal, och vi kommer också att fortsätta söka pengar för nya projekt och doktorander. Några av våra nuvarande doktorander behöver också ges möjlighet att fortsätta meritera sig till forskningsledare och lärare. Syftet med ProcSIBE har varit att öka kunskapen i samhället och på universiteten om hur byggupphandling kan bidra till ett hållbart och innovativt samhällsbyggande, och det är en uppgift som inte blir färdig utan kunskapen behöver ständigt fyllas på och hållas vid liv.
Inför sommaren vill jag tacka alla medverkande i ProcSIBE för att ni har varit så positiva och engagerat er så aktivt i att växla upp verksamheten till en kritisk massa. Till och med våra telefonmöten har varit välbesökta och jag hoppas att vi kan ha en fysisk träff i höst. Tack särskilt till Tina Karrbom Gustavsson, som tar ett stort ansvar som doktorandhandledare, och Johan Larsson som supportar som biträdande projektledare och ansvarar för hemsidan. Och tack till Formas som skapade en så bra och öppen utlysning som passade ProcSIBE perfekt. Sveriges Bygguniversitet ska också nämnas – utan det samarbetet hade inte vi forskare vid olika lärosäten känt varandra tillräckligt väl för att samla oss till en gemensam ansökan.
Men för att verkligen få samhällsnytta borde ProcSIBE helst pågå i minst fem år till, de första åren var vi ett fåtal som skulle göra allt men idag är vi många fler som självständigt kan initiera projekt och delta i samverkan med samhället. Förhoppningsvis kan vi tillsammans se till att det blir så, för även om den gemensamma finansieringen blir mindre framöver finns det mer kompetens och det är egentligen viktigare.

Jag önskar hela ProcSIBE-gänget och alla våra samverkanspartners en riktigt fin sommar. Var försiktiga allihop och se den konferens- och mötesfria tiden som ett tillfälle att ta det lite lugnare än vanligt.

Trevlig sommar
Anna

Medverkande lärosäten