Referens­grupps­möte den 31 januari

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 februari 2018


Den 31 januari genomfördes årets referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet. Till grund för diskussionen låg en enkät där forskarna inom ProcSIBE hade fått utvärdera gruppens arbete och resultat i relation till de mål som sattes upp i ansökan.

För att kort sammanfatta så är det först det senaste året som forskningsverksamheten i ProcSIBE har kommit igång ordentligt, men projektet har samtidigt växlats upp till det dubbla med finansiering från annat håll. Fyra doktorander har anställts under 2017 och flera är på ingång under tidig 2018. ProcSIBE har också kommit en bra bit på väg med att skapa en kunskapsplattform och god extern samverkan med Trafikverket.

Vid mötet diskuterades flitigt hur vi gemensamt kan etablera en liknande samverkan för husbyggande, där beställarsidan är betydligt mer splittrad. En början är att flera forskningsprojekt med husinriktning är under uppstart. Ett annat diskussionstema var hur kommunikation, samverkan och lärande påverkas av att byggupphandling hanteras av olika enheter med olika kultur och kunskapsbas: dels centrala generella inköpsenheter och dels tekniska förvaltningar och bolag.

Diskussionen kommer att ligga till grund för ProcSIBEs nästa forskarworkshop i Luleå i april där fokus även riktas på utbildningen kring upphandling inom våra högskolor och universitet. Kortfattad dokumentation från referensgruppsmötet finns nedan, håll även ögonen öppna efter våra kommande aktiviteter och inspel här på hemsidan!

ProcSIBEs introduktionspresentation
Halvtidsutvärdering av ProcSIBE

Medverkande lärosäten