Utveckling av funktionskrav för totalentreprenader (Trafikverket)

Finansiär: Trafikverket
Projekttid: 2016-2017

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att ta fram en vetenskaplig och praktiskt användbar definition av funktionskrav samt att utvärdera tillämpade funktionskrav som underlag till utveckling av funktionskrav med de tillhörande verifieringsmetoder som erfordras. Projektets mål är att definiera, följa upp och utvärdera funktionskrav. Det är en förutsättning för utveckling av väl fungerande och verifierbara funktionskrav i Trafikverkets totalentreprenader. Väl fungerande och verifierbara funktionskrav är en förutsättning för en framgångsrik tillämpning av totalentreprenader med syftet ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. I projektet ingår även fallstudier av ett antal genomförda totalentreprenader.

Medverkande

  • Projektledare: Jan Bröchner, Chalmers
  • Övrig medverkande: Johan Silfwerbrand, KTH

Kontakt

Jan Bröchner – jan.brochner@chalmers.se

Medverkande lärosäten