Upphandling i kommuner: policy, organisation och styrning

Finansiär: ProcSIBE (Formas)
Projekttid: 2015-2017

Projektbeskrivning

Även om så kallad New Public Management (NPM) och, mer generellt, former av politisk styrning som omfamnar Privat-Offentliga-Partnerskap (POP) har studerats utförligt av samhällsvetare så saknas i mångt och mycket studier som explicit fokuserar på hur upphandlingspraktiker vävs samman med policyimplementering och organisationsförändring i offentlig förvaltning. Sverige utgör i det här avseendet inget undantag vilket innebär att det finns jämförelsevis få studier som fokuserar på hur upphandling bidragit till att förändra den kommunala byråkratin runt om i landet samt hur upphandling används som policyinstrument.

I det här projektet jämför vi därför fem olika svenska kommuner, spridda från norr till söder, med avseende på hur de organiserar sin upphandling. Vi gör det med särskilt fokus på byggupphandling och studien baseras på ett omfattande kvalitativt datamaterial som genererats via intervjuer med tjänstepersoner, politiker och konsulter som är involverade i upphandlingspraktiker i kommunerna.

Ett första steg i projektet är att skapa en översikt av hur kommunerna organiserar sin upphandling för att kunna jämföra dem. Utöver det finns sedan ett antal olika teman som intresserar forskarna i projektet. Bland annat är vi intresserade av hur upphandlingsfunktionerna verkar ha centraliserats inom de kommunala förvaltningarna och vilka effekter det kan få; hur en ny kategori av byråkrater på förvaltningen, nämligen ”upphandlare”, har framträtt som allt mer betydande det senaste årtiondet; hur upphandlingspolicy formuleras och utövas i praktik; samt också hur olika modeller för upphandling används av kommuner samt vad dessa kan tänkas ha för effekter.

Medverkande

  • Projektledare: Andreas Öjehag-Pettersson, Karlstads Universitet
  • Mikael Granberg, Karlstads Universitet
  • Anna Kadefors, KTH/Chalmers
  • Tina Karrbom-Gustavsson, KTH

Kontakt

Andreas Öjehag Pettersson – andreas.ojehag@kau.se

Medverkande lärosäten