Uppföljning och utvärdering av innovationspiloter Baskontrakt Väg (Trafikverket)

Finansiär: Trafikverket och ProcSIBE
Projekttid: 2018-2022 (doktorandprojekt) + seniorforskning

Bakgrund

Trafikverket står nu i ett läge där vi under flertalet år har drivit entreprenadmarknaden inom Baskontrakt Väg hårt mot ökad effektivitet. Leverantörsmarknaden har kommit till ett läge där ytterligare effektiviseringar kräver innovation och förnyelse för att kunna genomföras. Det medför att Trafikverket behöver utveckla våra affärsstrategier och arbetssätt för att främja utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden. Trafikverket behöver bland annat förnya affärsstrategierna för att nyttja t.ex. digitaliseringens och automatiseringens möjligheter för en förnyad drift- och underhållsverksamhet samt för att nå målen om lägre LCC och förbättrad hållbarhet. Trafikverket behöver förbättra sin innovationsförmåga som beställare, dvs. förbättra förmågan Utvecklad beställarroll för ökad innovation och produktivitet.

Trafikverket har till 2018 års upphandlingsomgång skapat några olika ”innovationspiloter” inom Baskontrakt Väg med den långsiktiga målsättningen att utveckla framgångsrika affärsstrategier och arbetssätt som skapar de bästa möjligheterna och drivkrafterna till utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden. Det är viktigt att dessa kontrakt följs upp och utvärderas för att skapa det kunskapsunderlag som behövs för fortsatt utveckling av affärsstrategierna för Baskontrakt Väg. För att skapa ett kvalitetssäkrat kunskapsunderlag för fortsatt utveckling och förnyelse av Trafikverkets affärsstrategier behöver vi koppla följeforskning i form av ett doktorandprojekt till dessa innovationspiloter.

Syfte

Syftet med detta FoI-projekt är att följa upp och utvärdera dels erfarenheterna från och dels de upplevda effekterna av innovationspiloternas affärsstrategier, organisationer och arbetssätt för förutsättningar till utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden samt jämföra dessa, dels mot traditionella baskontrakt, och dels mot liknande drift- och underhållskontrakt i fastighetssektorn. Det ger Trafikverket och branschen ett forskningsbaserat kunskapsunderlag till fortsatt utveckling av utvecklingsfrämjande affärsstrategier och arbetssätt inom Bas Väg. Dessutom syftar FoI-projektet till att undersöka hur kunskap om och metoder för utvecklingsfrämjande arbetssätt kan överföras mellan baskontrakt, och hur Trafikverket kan stödja ett sådant organisatoriskt lärande.

Mål

  1. Öka kunskapen om hur upphandlings-/affärsstrategier, organisation och arbetssätt ska utformas och tillämpas i Baskontrakt Väg för att främja utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden.
  2. Forskningsresultaten ska användas för att uppdatera och vidareutveckla Trafikverkets affärsstrategier, organisation och arbetssätt för Baskontrakt Väg för att bättre främja utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden.
  3. Projektet ska även föreslå hur projektövergripande funktioner och arbetssätt ska utformas för att stödja implementering av utvecklingsfrämjande strategier och arbetssätt samt organisatoriskt lärande inom baskontrakt väg.

Forskningsmetoder

FoI-projektets generella strategi för genomförande är genom följeforskning på pågående kontrakt. Följeforskningen och dess kontinuerliga datainsamling kommer att baseras på kvalitativa fallstudier och datainsamlingen sker dels genom deltagande observation och dels genom intervjuer med både beställarrepresentanter och leverantörer kopplade till fyra baskontrakt.

Medverkande

  • Projektledare: Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet
  • Johan Larsson, Luleå Tekniska Universitet
  • Tina Karrbom Gustavsson, KTH
  • Emilia Nilsson Vestola, Doktorand Luleå tekniska universitet

Kontakt

Per-Erik Eriksson – pererik.eriksson@ltu.se
Johan Larsson – johan.p.larsson@ltu.se

Medverkande lärosäten