Uppföljning av utländska leverantörer (Trafikverket)

Finansiär: Trafikverket
Projekttid: 2017

Bakgrund

För att öka konkurrensen och även innovation och produktivitet i Trafikverkets upphandlingar behöver Trafikverket bland annat attrahera fler utländska leverantörer. Trafikverket har under fem år arbetat systematiskt med denna fråga och ser nu flera resultat på att utländska leverantörer vinner entreprenadkontrakt med Trafikverket.
För att ytterligare kunna förbättra sitt arbete behöver Trafikverket nu utforska hur de ska göra den goda affären även med utländska leverantörer. Nödvändigt är nu uppföljning av genomförda projekt som indata för det fortsatta arbetet med att utveckla och behålla utländska leverantörer.
För att förstå de svårigheter och möjligheter som de utländska leverantörerna möter på den svenska marknaden behövs det genomföras fallstudier av ett antal utvalda utförda investeringsprojekt där utländska leverantörer varit ansvariga för att veta vad vi ska göra mer av och vad vi ska göra mindre av.

Syfte

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur arbetet med att sänka inträdesbarriärer för utländska leverantörer ska utformas och tillämpas i projekt i vilka Trafikverket vill attrahera fler utländska leverantörer.

Mål

  1. Målet är att öka kunskapen om hur arbetssätten för att attrahera fler utländska leverantörer till vår marknad bör utformas för olika typer av investeringsprojekt för att främja olika aspekter av projektresultat relaterade både till innovation och kortsiktig effektivitet (exempelvis tid och kostnad).
  2. Forskningsresultaten ska användas för att uppdatera och vidareutveckla Trafikverkets arbete med att sänka inträdesbarriärer, attrahera fler utländska leverantörer samt att främja nyttjandet av utländska kompetenser och resurser.

Forskningsmetoder

Studierna kommer främst att genomföras med kvalitativa metoder med dokumentstudier och intervjuer som de två viktigaste datainsamlingsmetoderna. Intervjuer med representanter från beställare och entreprenörer har genomförts för att få en helhetsbild över nuläget.

Medverkande

  • Projektledare: Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet
  • Johan Larsson, Luleå Tekniska Universitet
  • Anna-Therése Järvenpää, Luleå Tekniska Universitet (doktorand)

Kontakt

Per-Erik Eriksson – pererik.eriksson@ltu.se
Johan Larsson – johan.p.larsson@ltu.se

Medverkande lärosäten