Uppföljning av konsultuppdrag med fast arvode inom kategori planering och projektering (Trafikverket)

Finansiär: Trafikverket
Projekttid: 2018-2019

Bakgrund

Trafikverket har genom införandet av ”Renodlad beställare”, ”Beställarens konsult” och ”Byggplatsuppföljning – BPU” tagit en ledande roll i Sverige för utvecklingen av tekniska konsulters leveranser. Olika affärsmodeller används vid upphandling av tekniska konsulter beroende på leveransprodukt och projektets förutsättningar.

Trafikverket gjorde ett strategiskt vägval 2012 och införde konsultupphandlingar med fast arvode inom kategori planering och projektering. Målet sattes till 40% upphandlingar med fast arvode vid utgången av 2015. Motivet till införandet av fast arvode var att stimulera ökad produktivitet och effektivitet internt hos leverantörerna.

Inom Trafikverket har investeringsverksamheten utsett konsultleveranser till ett prioriterat utvecklingsområde 2018 och inom IL har resurser tillsatts för att inom affärsstrategiarbetet utveckla arbetssätt och affärsmodeller för tekniska konsulter.

Syfte

Projektet syfte är att utvärdera vilka effekter fast arvode har fått på konsultleveranserna dels inom de traditionella områdena Tid, Kostnad och Innehåll (TKI) och dels om utvecklingsområdena Samverkan och Innovation har påverkats av fastarvodesupphandlingarna.

Forskningsmetoder

FOI-projektet är uppdelat i två steg utifrån genomförda konsultupphandlingar/leveranser. Steg 1 avser en kvantitativ studie och steg 2 en kvalitativ studie baserad på resultat från steg 1. Den kvantitativa studien genomförs med enkäter som utformas av seniorforskare vid Luleå Tekniska Universitet.
Projektet eftersträvar att en bredd av projekttyper och leveransprodukter utvärderas. Exakt omfattning och ev avgränsningsbehov bestäms efter steg 1. Genom detta förfarande kvalitetssäkras ingångsdata för den kvalitativa delen, steg 2.

Medverkande

  • Projektledare: Per Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet
  • Johan Larsson, Luleå Tekniska Universitet
  • Ossi Pesämaa, Luleå Tekniska Universitet

Kontakt

Per-Erik Eriksson – pererik.eriksson@ltu.se
Johan Larsson – johan.p.larsson@ltu.se

Medverkande lärosäten