Sociala krav i upphandling – sysselsättningsskapande åtgärder

Finansiärer: ProcSIBE (Formas), Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 2015-2020

Beskrivning

Det blir allt vanligare att byggherrar – både offentliga och privata – ställer krav på sysselsättningsskapande åtgärder i samband med upphandling av byggentreprenader och även konsulttjänster. Ett flertal olika modeller tillämpas av olika aktörer och i olika delar av landet. Det finns olika drivkrafter för denna utveckling: ideologiska, samhällsekonomiska och fastighetsekonomiska. Samtidigt råder brist på arbetskraft i byggsektorn, och sysselsättningskrav ses av många leverantörer som en möjlighet att rekrytera nya grupper.

Det här doktorandprojektet syftar till att ge en överblick av och få en djupare förståelse av den utveckling som pågår och vad den innebär för branschens företag och organisationer. Hur tar man sig an denna nya uppgift? Vilka aktörer är mest inflytelserika och hur påverkas policies, roller, kunskapsbehov och ledning? Hur utvecklas arbetssätt över tid? Forskningen baserar på intervjuer med centrala aktörer och fallstudier av byggprojekt.

Medverkande

  • Doktorand: Daniella Petersen
  • Projektledare och huvudhandledare: Pernilla Gluch, Chalmers
  • Övriga medverkande: Anna Kadefors, KTH/Chalmers, bihandledare

Kontakt

Daniella Petersen – daniella.petersen@chalmers.se

Medverkande lärosäten