Konsultupphandlingar – tekniska konsulter inom planering och projektering

Finansiär: Trafikverket
Projekttid: 2019-2022

Bakgrund

Att arbeta med innovationsfrämjande och produktivitetsskapande åtgärder ligger i Trafikverkets uppdrag (SFS 2010:185; SOU 2012:39). Trafikverket är en av Sveriges största offentliga beställare och som sådan har Trafikverket unika möjligheter att genom långsiktigt agerande påverka innovationsgraden och bidra till utvecklingen inom anläggningsbranschen. En ökad andel upphandlade utvecklingsfrämjande projekt ligger i Trafikverkets målbild (uttryckt exempelvis som drivarindikator kopplad till Trafikverkets strategikarta, mål 30 % utvecklingsfrämjande affärer). Det är viktigt att Trafikverket möjliggör och skapar drivkrafter för nytänkande och utveckling i Trafikverkets projekt; genom internt arbete så att Trafikverket driver på utvecklingen på Trafikverkets leverantörsmarknad (entreprenörer, konsulter, materialleverantörer). Trafikverkets upphandlingsstrategier pekar ut riktningen och skapar förutsättningarna för leverantörsdriven innovation.

För att påverka leverantörsmarknaden och uppnå effekter på lång sikt räcker det inte att utveckla entreprenadaffären eftersom förutsättningarna och påverkansmöjligheterna för innovation och produktivitet och därmed långsiktigt hållbara anläggningar och system, är som störst i tidiga skeden där konsulterna verkar. Mot bakgrund av detta är det viktigt att vetenskapligt undersöka hur konsulterna kan ges möjlighet och drivkraft till innovativa lösningar i tidiga skeden och hur förmågan att arbeta innovativt kan utvärderas.

Trafikverket har en ledande roll i Sverige för utvecklingen av tekniska konsulters leveranser inom kategori planering/projektering genom införandet av ”Renodlad beställare”, ”Beställarens konsult” och ”Byggplatsuppföljning ”- BPU i investeringsverksamheten.

Syfte

Projektets syfte är att leverera forskningsresultat i form av ny kunskap och förståelse kring upphandling av tekniska konsulttjänster som kan fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av konsultaffären.

Mål

Mer konkret ska forskningsresultatens nya kunskap:
– utgöra ett konkret bidrag till vidareutvecklingen av Trafikverkets innovations- och produktivitetsarbete, specifikt den nya affärsstrategin och utvecklandet av konsultaffären
– bidra till diskussion och dialog inom Trafikverket på upphandlingsområdet och mellan Trafikverket och branschens aktörer
– komplettera upphandlingsstrategin för entreprenader (entreprenadaffären) med motsvarande kunskap på konsulttjänster (konsultaffären) och därmed bidra till en mer komplett (holistisk) upphandlings- och affärsstrategi.
– ha nyhetsvärde och vetenskaplig kunskapshöjd som motiverar akademisk publicering

Forskningsmetoder

Studien kommer främst att genomföras med kvalitativa metoder med dokumentstudier, deltagande observationer och intervjuer som de tre viktigaste datainsamlingsmetoderna. Intervjuerna kommer att genomföras med representanter från både beställare och konsultbolag.

Medverkande (kontaktpersoner)

Projektledare: Tina Karrbom Gustavsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Per Erik Eriksson, Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå Tekniska Universitet
Klara Granheimer, Kungliga Tekniska Högskolan (Industridoktorand på Trafikverket)

Medverkande lärosäten