Impres: Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Projects

Finansiärer: Construction Climate Challenge via Volvo CE, Formas/ProcSIBE
Projekttid: 2016-2018

Syfte

Klimatpåverkan av byggmaterial och aktiviteter under byggprocessen har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Det blir också vanligare att beställare av infrastrukturprojekt runt om i världen antar mål och visioner för hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. En nyckelfaktor för att uppnå minskade koldioxidutsläpp i hela försörjningskedjan är att ställa krav i samband med upphandling av leverantörer. Idag finns nya verktyg och metoder för att driva hållbar utveckling inom infrastrukturbyggande, framför allt hållbarhetscertifieringssystem som CEEQUAL, BREEAM Infrastructure, IS-Rating Scheme och Envision, samt hållbarhetsramverk som SUNRA. Dessa har bidragit till utvecklingen av hållbarhetsstyrning inom sektorn och används även ofta vid upphandling. Metoder för att definiera, implementera och följa upp upphandlingskrav och kontraktsincitament för minskade koldioxidutsläpp är emellertid fortfarande i ett utvecklingsskede. I Impres-projektet studeras erfarenheterna av modeller som används i olika delar av världen. Syftet är att bidra till effektivare implementering av mål för att minska klimatpåverkan från infrastruktursektorn på global nivå, med särskild inriktning på upphandlingskrav och internationella system för hållbarhetscertifiering.

Metod och resultat

I projektet undersöks hur policys och riktlinjer för minskad klimatpåverkan översätts till upphandlingskrav i offentligt infrastrukturbyggande i olika länder. Vi kartlägger också hur mål och krav har utvecklats över tid, liksom erfarenheterna från tillämpning och implementering. Fallstudier har genomförts av infrastrukturprojekt i fem länder: USA (Kalifornien), Australien, Storbritannien, Nederländerna och Sverige. Studierna baseras på intervjuer samt policy- och projektdokument.

Rekommendationer kommer att tas fram för hur upphandlingskrav kan användas för att stödja systematiskt klimatarbete inom infrastrukturbyggande. Projektet kommer också att diskutera förutsättningarna för en systematisk kunskapsutveckling på kundsidan (inklusive den politiska nivån och insats från leverantörer) när det gäller modeller för att ställa klimatkrav vid upphandling.

Medverkande

  • KTH: Anna Kadefors (huvudsökande), Sofia Lingegård
  • LU: Johanna Alkan-Olsson, Lina Wedin-Hansson
  • WSP Group: Stefan Uppenberg (projektledare), Elisabeth Hochschorner
  • Skanska: Gustav Sandqvist

Kontakt

Stefan Uppenberg, projektledare – stefan.uppenberg@wspgroup.se

Medverkande lärosäten