Följeforskning av Köpenhamns kommuns strategiska partnerskap

Finansiär: Realdania
Projekttid: 2017-2022

Projektbeskrivning

Köpenhamns kommun har ingått två separata ramavtal för strategiska partnerskap för en betydande del av sina byggnadsuppdrag de närmaste fyra åren. Ramavtalen omfattar hela byggprocessen: planering, projektering och byggande, och såväl entreprenörer som arkitekter och andra konsulter medverkar i partnerskapen. Syftet är att det långsiktiga samarbetet ska bidra till lägre kostnader och bättre kvalitet genom ett ökat lärande. Det ena avtalet gäller tillbyggnad, ombyggnad och renovering av befintliga skolor, fritidshem och daghem samt nybyggnad av daghem. Sammanlagt över fyra år uppskattas uppdraget vara värt 2,3 miljarder DKK. Det andra avtalet gäller kommunens övriga förvaltningar och omfattar nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och renovering av idrottsanläggningar, kulturinstitutioner, bostadsanläggningar etc. och beräknas ha ett värde på 0,6 miljarder DKK över fyra år.

Stora strategiska partnerskap är nya i Danmark och detta forskningsprojekt ska följa upp och utvärdera erfarenheterna för att bidra till lärande under processens gång. Uppföljningsstudien har två huvudspår: dels en processutvärdering som fokuserar på samarbetsprocesser, innovation, lärandeperspektiv och konflikthantering, och dels en produktutvärdering som ser till effekter på tid, ekonomi och kvalitet. Även en jämförande studie av svenska strategiska partnerskap ingår.

Medverkande:

Studien genomförs av ett oberoende utvärderingsteam bestående av Danish Building Research Institute (SBI), Danmarks tekniska universitet, The Benchmark Center Foundation och Kungliga Tekniska Högskolan.

Kontakt:

Anna Kadefors – kadefors@kth.se

Medverkande lärosäten