Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari 2020

De nordiska länderna har mycket gemensamt och denna träff hade som syfte att både stärka det etablerade samarbetet men också att hitta likhet och skillander då det gäller samverkan inom byggprojekt mellan de nordiska länderna. Under denna dagslånga workshop bidrog 18 forskare från 5 länder med sina kunskaper och erfarenheter inom det valda ämnet, samverkan och samverkansprojekt.

Alla forskare var engagerade och såg en stor vinning i att stärka samarbetet som i en förlängning kan leda till att hitta möjliga gemensamma forksningsprojekt. Ett kontinuerligt samarbete på nordisk nivå kan också stärka framförallt de stora statliga beställarnas förmåga att utveckla samhällets infrastruktur på ett innovativt och effektivt sätt, men också bidra till att utveckla attraktionskraften hos hela byggsektorn.

Under mötet bestämdes det att ett första steg i att nå ut med forskningen till en bredare publik blir att skriva en kortare rapport om hur och vilka typer av samverkanprojekt/samverkansformer som är etablerade inom de nordiska länderna. Ett ytterligare steg i att intensifiera samarbetet vara att dela upp gruppen i två undergrupper som behandlar olika nivåer av samverkan (projektnivå, strategisk nivå) som var för sig kommer att fortsätta samarbetet under det kommande året.

Något att ha i åtanken vid fortsatt arbete och reflektera över är att terminologin inom detta ämne varierar mellan de olika länderna och att samma term kan betyda helt olika saker. Ett exempel är PPP (private-public-partnering) som vi i Sverige starkt förknippar med att det privata är med och finansierar projektet, vilket inte var en sälvklarhet i (några av) de andra länderna där man istället pratar mer om själva samverkansformen vid användandet av PPP. Det finns också termer som nästan enbart återfinns i ett land, exempelvis Allianser (Alliances) som är väldigt strakt i Finland men inte alls används i deras nordiska grannländer.

Medverkande lärosäten