Klara Granheimer är industridoktorand sedan slutet av 2019. Hon är anställd av Trafikverket och bedriver doktorandstudier på KTH. Sedan fyra år tillbaka har hon varit anställd på Trafikverket, först som trainee och sedan som inköpare/upphandlare av entreprenader och tekniska konsulttjänster. Hon har även deltagit i arbeten kring Trafikverkets affärsstrategi för upphandling av entreprenader och tekniska konsulttjänster.

Vad gör du i ProcSIBE? Min studie handlar om upphandling av tekniska konsulttjänster, främst planläggning och projektering inom anläggning. Trafikverket står för finansieringen och den sträcker sig i dagsläget fram till en licentiatexamen. Jag håller i detta nu på med att analysera resultaten från andra delen av studien, intervjustudien. Under våren och sommaren har jag intervjuat chefer på Trafikverket och från olika konsultbolag, för att höra deras syn på konsultaffären. Teman som berörts är kontraktstermer, upphandlingsstrategier och samarbete mellan beställare och konsult. Tanken är att det empiriska materialet ska utmynna i både vetenskapliga texter och en branschartikel. Dessutom ska jag tillsammans med min huvudhandledare, Tina Karrbom Gustavsson, presentera resultaten från intervjustudien för branschen på Samhällsbyggnadsdagarna nu i oktober. Under den första delen av min studie, litteraturstudien, visade det sig att upphandling av tekniska konsulttjänster, till skillnad från upphandling av entreprenader, erhållit avsevärt mindre uppmärksamhet i akademiska studier. Jag har också fått höra under mina intervjuer att de som arbetar praktiskt med just dessa frågor, verkligen välkomnar och ser ett stort behov av forskningsbaserad kunskap inom upphandling av tekniska konsulttjänster. Att det finns en efterfrågan på min studie är såklart jätteinspirerande! Förhoppningen är att min studie ska bidra till ny kunskap och förståelse kring upphandling av tekniska konsulttjänster, som kan fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av konsultaffären.

Som civilekonom, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Inköp har intresserat mig ända sedan grundutbildningen. Att det blev inköp inom offentlig sektor var dock en ren slump, då jag sökte och fick en plats på Trafikverkets traineeprogram. Det jag framförallt tycker är spännande är de oerhörda volymerna som offentlig sektor årligen upphandlar för och utmaningarna som omgärdar själva arbetet kring en upphandling. Upphandling är komplext. Att därför kunna få bidra med lite mer förståelse och kunskap på området, som förhoppningsvis kan vara med och påverka hur skattemedlen kan komma att användas i framtiden, känns väldigt inspirerande!

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Nästa steg för mig är en fallstudie, där jag kommer välja ut ett antal kontrakt/konsultuppdrag att studera lite mer ingående. Sen ser jag fram emot utvecklande och inspirerande dialoger med andra forskare på liknande områden inom ProcSIBE.

Medverkande lärosäten