Melissa Candel är doktorand vid KTH på institutionen för fastigheter och byggande. Hon ingår i ProcSIBE sedan 2018 och har under denna tid forskat kring implementering av hållbarhetskrav som ställs av kommuner för byggandet av nya bostäder i stadsutvecklingsprojekt.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE ingår jag i projektet Upphandling för hållbart stadsbyggande där jag forskar om hur kommuner och byggherrar arbetar tillsammans kring hållbarhetskrav. I en fallstudie av en etapp i Norra Djurgårdsstaden, ett stadsutvecklingsprojekt i Stockholm, samlar jag empiri tillsammans med Susanna Hedborg Bengtsson genom intervjuer, observationer och dokument. Här följer jag byggherrarna och kommunen under faserna som föregår upphandling.

Vad tycker du är mest intressant med upphandling? Jag är mest intresserad av hur förutsättningarna för upphandling i byggprojekt skapas. Vad är det för incitament som driver byggherrar och kommuner i denna process? Det är spännande att följa diskussioner om problem och konflikter som uppstår för att se hur dessa privata och offentliga aktörer förstår och anpassar sig till varandra. Sen är det såklart väldigt kul att forska om någonting som är så centralt för hållbar utveckling i byggbranschen.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu vidareutvecklar jag två konferensartiklar för att få dem publicerade i akademiska tidskrifter. En av artiklarna beskriver byggherrarnas förståelse för hur staden påverkar deras projekt och möjligheter för upphandling. I den andra artikeln som skrivs med Tina Karrbom Gustavsson och Per-Erik Eriksson följer vi förhandlingar som uppstår när flera byggherrar försöker ändra eller ta bort ett krav som ställts av en kommun. Utöver detta så förbereder jag nu min licentiat avhandling.

Medverkande lärosäten