Sofia Lingegård är forskare vid KTH på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, SEED. Hennes forskning handlar om hållbara affärsmodeller och hållbar och cirkulär offentlig upphandling.

Vad gör du i ProcSIBE? Inom Procsibe har jag sedan 2016 arbetat med ett projekt med fokus på integrerade kontrakt, även kallade funktionsentreprenader. Genom att integrera projektering, produktion och underhåll i ett längre kontrakt, ibland upp till 20 år, finns potential för incitament för mer livscykeltänk och resurseffektivitet. Projektet har involverat projekt i Sverige som upphandlats av Trafikverket samt projekt i Nederländerna där Rijkswaterstaat varit beställare. Det finns nu en färdig rapport kring Trafikverkets projekt på Procsibes hemsida. Slutrapport Funktionsentreprenader Trafikverket

Jag har även arbetat i internationellt projekt i samverkan med WSP och Skanska om klimatkrav i anläggningsprojekt. Även för detta projekt finns det nu en slutrapport. Slutrapport IMPRES

Som forskare inom hållbarhet, vad tycker du är mest intressant med upphandling? En stor volym av produkter och tjänster köps in varje år via offentlig upphandling vilket gör att offentliga beställare har en stor möjlighet att påverka marknaden. Här ser jag en stor potential för offentliga beställare att påverka produktion och konsumtion och därigenom bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu arbetar jag med artiklar för de båda projekten jag har arbetat med. En artikel diskuterar vikten av interaktion och samarbeta mellan aktörer inom funktionsentreprenader. Den andra artikeln fokuserar på implementering av policy och kopplingen till klimatkrav i anläggningsprojekt.

Medverkande lärosäten