Susanna Hedborg Bengtsson är doktorand vid KTH på institutionen för fastigheter och byggande. Under de senaste 2 åren har hon forskat kring byggherrens roll inom stadsutvecklingsprojekt, specifikt kring innovation, samverkan och upphandlingsstrategi. Sedan 2017 ingår hon i ProcSIBE.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE ingår jag i projektet Upphandling för hållbart stadsbyggande, där jag som doktorand forskar kring hur byggherrar inom stadsutveckling påverkar och påverkas av de hållbarhetskrav som ställs på dem och hur de via sina upphandlingsstrategier för vidare kraven till sina entreprenörer. I maj i år presenterade jag min licentiat avhandling ”Construction client collaboration for inter-organizational innovation”, där jag studerat hur bygglogistik som en innovation för hållbar utveckling påverkar byggherrar och dess entreprenörer inom stadsutvecklingsprojekt. För mitt fortsatta doktorandprojekt planerar jag att fokusera på den horisontella relationen mellan byggherrar inom stadsutvecklingsprojekt, där formella exploateringsavtal och entreprenadavtal inte finns, utifrån inter-organisatoriska relationer.

Som civilingenjör, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Som student och sedan som byggprojektledare för bostadsprojekt har jag var fascinerad över balansen mellan de formella respektive informella relationerna inom och mellan byggprojekt. Hur upphandling kan påverka projektprocessen men också det som inte finns med i upphandlingen, tidigare relationer, informella samtal etc. Hur aktörer måste samverka på flertalet nivåer för att driva en projektprocess och hur denna samverkan påverkas av förändringar som ständigt uppkommer.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu håller jag på att slutföra arbetet med två artiklar som blivit accepterade för publicering i akademiska tidsskrifter, en egen författad artikel ”Coordinated construction logistics: an innovation perspective” samt ”Users’ influence on inter-organizational innovation: mapping the receptive context” som jag skrivit tillsammans med Tina Karrbom Gustavsson och Per-Erik Eriksson. Parallellt med detta följer jag tillsammans med Melissa Candel Stockholm Stad och ett tiotal byggherrar i deras gemensamma arbete med att utforma och driva igenom en etapp av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, där vi utför intervjuer, studerar dokument samt sitter med på möten för att samla empiri till vårt forskningsprojekt.

Medverkande lärosäten