Anna-Therése Järvenpää, doktorand vid Luleå tekniska Universitet sedan april 2017 inom ämnet Byggproduktion och teknik. Jag har tidigare arbetat som upphandlare i cirka 10 år inom offentlig sektor (kommunal och statlig) innan jag började doktorera.

Vad gör du i ProcSIBE? I ProcSIBE ingår jag i projektet Kvalitativ uppföljning av totalentreprenader, där jag som doktorand tillsammans med mina handledare studerar införandet och effekterna av totalentreprenader. Orsaken till projektet är den ökade mängd totalentreprenader som Trafikverket genomfört under de senaste åren med syfte att öka produktiviteten samt skapa incitament och drivkrafter för leverantörer att utveckla innovationer som kan driva på branschens utveckling. Förändringen mot en ökad andel totalentreprenader startade runt 2010 vilket gör att det nu finns flertalet entreprenader att studera hos Trafikverket.

Som erfaren upphandlare, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Upphandling i allmänhet är ett väldigt omdiskuterat område och väldigt många har starka åsikter. Det finns en spännvidd i detta ämne – från förväntningar på att rädda världen till höga krav på detaljkontroll. Att få forska om offentlig upphandling är väldigt spännande där lagkraven ger en extra dimension till den redan höga komplexitet som existerar i byggprojekt. Offentlig upphandling blir därför en intressant arena att studera där skattepengar, kvalitet, öppenhet, teknik och innovationer möts.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Just nu analyserar jag insamlad empiri som kommer att användas vid skrivande av dels en journalartikel om kontrollmekanismer som används mellan beställare och entreprenör samt vid ett nytt konferensbidrag inom ämnet innovationer i anläggningsprojekt. För ett antal avslutade entreprenader gör jag också uppföljningsintervjuer med projektledare för att studera utfallet av de strategival som gjorts. Jag har även precis påbörjat longitudinella studier av två nyss uppstartade vägprojekt vilka jag förhoppningsvis får möjlighet att följa från start till mål. Dessa nya projekt innehåller väldigt specifika krav på samverkan och kulturarv, vilket skapar en spännande mix av att bevara för eftervärlden och samtidigt ha ett välfungerande projekt.

Medverkande lärosäten