Andreas Öjehag-Pettersson är lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och har under de senaste åtta åren forskat om hur politisk styrning förändrats och utvecklats i samband med ett nytt fokus på marknadisering, konkurrens och konkurrenskraft i offentlig sektor. Sedan 2015 ingår han i ProcSIBE.

Vad gör du i ProcSIBE? Jag är ansvarig för ett av våra delprojekt, Upphandling i kommuner: policy, organisering och styrning och det är i relation till frågor om just policy, organisering och styrning jag är verksam som forskare här. Mer konkret betyder det att jag tillsammans med Mikael Granberg, Tina Karrbom Gustafsson och Anna Kadefors den senaste tiden har arbetat med att genomföra intervjuer med upphandlare, projektledare, politiker och upphandlingschefer i svenska kommuner för att försöka förstår hur upphandlingsfunktioner ordnas och organiseras. För tillfället jobbar jag på en artikel som baserat på vårt intervjumaterial beskriver hur personer som arbetar med offentlig upphandling i svenska kommuner upplever att det är en verksamhet som expanderat i termer av innehåll och betydelse. Den expansionen får effekter för hur upphandlingsfunktioner organiseras och fylls med innehåll inom verksamheten samtidigt som ”upphandlaren” träder fram som en byråkrat vars roll förknippas med delvis andra värden och syften än vad som är brukligt inom offentlig förvaltning.

Som statsvetare, vad tycker du är mest intressant med upphandling? För det första så dras jag ju direkt mot offentlig upphandling och ytan där offentligt och privat möts. För att förstå dagens samhällsordning är den ytterst central och upphandling kan ju då fungera som ett sorts fönster som gör att vi kan blicka in där. För det andra så tror jag också att jag i min forskning är mest intresserad av vad vi skulle kunna kalla makteffekter och ”det politiska”. Sen tycker jag också att det är intressant i sig att förstå hur komplicerade upphandlingsprocesser, som till exempel inom bygg och anläggning, går till rent praktiskt och hur de överhuvudtaget ska kunna styras på ett sätt som är demokratiskt och effektivt från det offentligas synvinkel. När det gäller sådana aspekter är jag en novis i sammanhanget och jag lär mig alltid massa nytt av de andra forskarna i ProcSIBE.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Jag kommer att arbeta vidare med ytterligare en artikel där jag utgår från Sveriges nya upphandlingsstrategi och argumenterar för att svenska statsvetare i stor utsträckning missat att teoretisera och analysera ett mycket centralt uttryck för dagens styrformer. Utöver det ser jag fram emot att fortsätta delta i ProcSIBEs olika verksamheter där vi ofta får möjlighet att träffa intressanta och kunniga människor.

Medverkande lärosäten