Per Erik Eriksson är professor i industriell organisation med inriktning byggproduktion vid Luleå tekniska universitet (LTU) sedan juni 2014 och gästprofessor i ledning av byggprojekt vid KTH sedan juli 2018. Per Erik disputerade i industriell organisation 2007 och har varit forskare och lärare vid LTU sedan dess, men sedan 2010 bor han på Kungsholmen i Stockholm. Per Erik’s forskning har hela tiden varit upphandlingsfokuserad och han har varit med i ProcSIBE sedan uppstarten 2014.

Vad gör du i ProcSIBE? Jag är koordinator för det forskningsprogram som ProcSIBE har tillsammans med Trafikverket. Tack vare ett långsiktigt och allt starkare samarbete har vi ett växande antal upphandlingsrelaterade forskningsprojekt där vi studerar olika aspekter av Trafikverket’s projekt och upphandlingar. Jag koordinerar detta program samt deltar också aktivt i ett flertal av forskningsprojekten, som projektledare, forskare och handledare åt doktorander (Anna-Therése, Emilia och Lilly). För att öka Trafikverkets nyttogörande av vår forskning presenterar jag våra forskningsresultat för Trafikverkets ledningsgrupp ”Beställarrådet”1-2 gånger per år. Jag har dessutom en rådgivande roll och fungerar som ”bollplank” till den arbetsgrupp inom Trafikverket som ansvarar för att kontinuerligt vidareutveckla deras rutiner och riktlinjer för val av affärsform (upphandlingsstrategi). För att ytterligare främja kunskapsspridning och nyttiggörande av vår forskning har vi återkommande seminarier och workshops där deltagare från ProcSIBE och Trafikverket medverkar. Under våren har vi seminarier om funktionsentreprenader och samverkan och i höst har vi vårt årliga resultatseminarium där alla projekt presenterar sina forskningsresultat. Det brukar vara en fullspäckad och mycket uppskattad dag!
Inom ProcSIBE har vi också ett antal doktorandprojekt på temat ”Upphandling för ett hållbart stadsbyggande” tillsammans med Stockholms stad i Norra Djurgårdsstaden. Tina Karrbom Gustavsson är projektledare och jag deltar som forskare och biträdande handledare åt doktorander (Susanna, Melissa och Andreas). Även i detta sammanhang försöker vi stärka samarbetet och kunskapsspridningen så att våra forskningsresultat kan göra nytta för Stockholms stad.

Som forskare och programkoordinator, vad tycker du är mest intressant med upphandling? Jag är intresserad av hur beställarorganisationer kan skräddarsy sina upphandlingsstrategier till respektive projekts unika förutsättningar och behov. Jag ser också med stort intresse på hur behoven av innovation blir allt starkare, inte minst på grund av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Innovation blir därmed en allt påtagligare företeelse i byggprojekt, både inom stadsutveckling och infrastruktursektorn. Innovationsbehovet kan vi se hos många större beställarorganisationer, bland annat Trafikverket och Stockholms stad som vi jobbar mycket med. Men för att främja leverantörers möjligheter och drivkrafter till innovation behöver vi också skräddarsy våra upphandlingsstrategier och projektledningsmetoder till detta behov.

Slutligen, vad händer härnäst för dig i ProcSIBE? Vårt forskningsprogram tillsammans med Trafikverket rullar på och det är full fart i de flesta projekten. Vi ska också starta upp ett nytt doktorandprojekt om konsultupphandling på KTH i höst. Dit kommer vi söka en doktorand nu under våren. Vi hoppas få in många ansökningar från duktiga och engagerade aspiranter! Tillsammans med Johan Larsson och Ossi Pesämaa på LTU genomför vi även ett seniorforskningsprojekt om konsultupphandling vars resultat kommer fungera som bakgrund och förförståelse till doktorandprojektet. Vi är nu i slutfasen av datainsamlingen av projektets enkätstudie och ska snart börja de statistiska analyserna, det blir spännande! Under våren kommer vi även göra uppföljande intervjuer med Trafikverkets projektledare och konsulternas uppdragsledare för att fördjupa vår förståelse av enkätresultaten.

Medverkande lärosäten