Upphandlingslänkar

Sverige

Upphandlingsmyndigheten
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling
http://socialhansyn.se/

Upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/03/99/c477c8f2.pdf 

Nya regler för upphandling, SOU 2014:51
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/34/14/6d0559bd.pdf 

Konkurrensverket: Upphandling, länkar till Upphandlingsstödet
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/

Sveriges Kommuner och Landsting: Upphandling, konkurrens
http://www.skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/upphandlingkonkurrens.181.html 

Trafikverket: Upphandling
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/ 

Rapport framtagen av organisationerna Krav, TCO Certified, Svanen, Bra Miljöval, Ecolabel, Fairtrade Sweden, MSC, 2050, NewWave Group. Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik. En studie som slår hål på myter och erbjuder effektiva lösningar. Oktober 2015.
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport-hallbar-offentlig-upphandling-retorik-praktik-version1.1.pdf

Internationellt

I Danmark finns ett partnerskap för gröna inköp där flera kommuner ingår, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Ett fokusområde inom samarbetet är bygg och anläggning, där gemensamma målsättningar för hållbara projekt tas fram.
http://www.gronneindkob.dk/indkoebsmaal/byggeri-og-anlaeg/

EU-guide om innovationsupphandling (Public Procurement of Innovation)
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf

EU: direktiv 2014/24/EU och 2014/25/EU om offentlig upphandling
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=SV 

Engelsk version
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=SV 

ICLEI: Local Governments for Sustainability, sidor om Sustainable Procurement
http://www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procurement

Procura+, Nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd inom hållbar offentlig upphandling:
www.procuraplus.org

The EU Commission’s Green Public Procurement Toolkit, Product sheet Construction:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf

The SCI-Network, Sustainable Construction and Innovation through Procurement
http://www.sci-network.eu/home/

DK: Udbudsportalen
http://www.udbudsportalen.dk/

FI: Offentlig upphandling
https://www.tem.fi/sv/konsumenterna_och_marknaden/offentlig_upphandling 

NO: Offentlige anskaffelser
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id437022/

UK: New models of construction procurement
https://www.gov.uk/government/collections/new-models-of-construction-procurement 

 

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Information in English:

Read about the Formas Strong Research Environment “Procurement for Sustainable Innovation in The Built Environment” »

Upphandling i Sverige och internationellt »

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter.

E-postadress:


 

ProcSIBE